Vedtatt på årsmøtet i RSS-NSR 05.03 1992

Navn og formål
§ 1. Foreningens navn er Romssa Sámi Searvi - NSR/Tromsø
Sameforening- NSR

§ 2. Romssa Sámi Searvi - NSR / Tromsø Sameforening- NSR er
lokalforening av Norgga Sámiid Riikasearvi - Norske
Samers Riksforbund (NSR)

Foreningens formål er:
a. Å arbeide for å styrke samenes kulturelle, språklige og politiske rettigheter
b. Arbeide for å utvikle og styrke samisk kultur, identitet og språk i Tromsø
c. Være samepolitisk, sosialt og kulturelt samlingspunkt i Tromsø
d. Arbeide for at foreningen og NSR blir representert i Sametinget

Medlemskap og kontingent:
§ 3. Alle som er interessert i å være medlem i foreningen og støtter foreningens
formelle vedtekter, kan tegne følgende former for medlemskap:
- Ordinært medlemskap kan tegnes av samer. Disse har møte-, tale-, forslags-
og stemmerett.
- Støttemedlemskap kan tegnes av øvrige interesserte. Disse har møte- og talerett.

§ 4. Alle medlemmer skal betale medlemskontingent. Kontingentens størrelse for
påfølgende år fastsettes av årsmøtet. Bare ordinære medlemmer som har gyldig
medlemskap kan velges til tillitsverv i foreningen. Dersom det ikke er betalt med-
lemskontingent på 2 år, strykes personen av medlemslista

§ 5. Ingen kan samtidig være medlem i mer enn en sameforning tilsluttet NSR

§ 6. Medlemmer som motarbeider RSS' formål og virksomhet kan ekskluderes av
styret i foreningen. Slik eksklusjon kan ankestil foreningens årsmøte, eventuelt
ekstraordinært årsmøte. Før eksklusjon foretaes må medlemmet få forklare seg

Årsmøtet:
§ 7. Årsmøtet, som er foreningens høyeste organ, holdes hvert år innen utgangen
av mars måned. Styret innhenter forslag til årsmøtesaker før innkalling til årsmøte
minimum 14 dager før årsmøtet. Årsberetning og revidert regnskap sendes med-
lemmene minst en – 1- uke før årsmøtet
§ 8. Alle medlemmer, ogås støttemedlemmer, har møterett. Alle ordinære medlemmer
har lik stemmerett, forutsatt at kontingenten for inneværende år er betalt

§ 9. Dersom ikke annet er bestemt i vedtektene, eller i vedtak på årsmøtet, skal alle av-
gjørelser på årsmøtet fattes med alminnelig flertall. Dersom et av medlemmene
krever skriftlig avstemning, skal dette gjennomføres

§ 10. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. Årsberetningen for perioden fra siste årsmøte
b. Regnskap og revisjonsberetning for foregående
kalenderår.
c. Eventuelle forslag til vedtekstendringer
d. Eventuelle årsmøteuttalelser
e. Rammebudsjett for kommende år
f. Eventuelle andre årsmøtesaker
g. Valg av:
1. Fem medlemmer til styret med tre rangerte varamedlemmer.
Leder velges særskilt. Styret konstituerer seg selv.
2. Valgkomite bestående av leder og to medlemmer
3. To revisorer
4. Medlemmer til eventuelle komiteer.
5. Delegater til landsmøte i NSR, samt minst like mange
varadelegater som delegater i rangert rekkefølge.

Er det to eller flere delegater til en plass skal valget være skriftlig. Det kreves
absolutt flertall, deltar de to andre kandidater med flest stemmer i en ny valg-
omgang. Den som da får flest stemmer er valgt. Valget er skriftlig.

Årsmøtet godkjenner årsberetning og revidert regnskap.

Ekstraordinært årsmøte:
§11. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel dersom et flertall
Av styret eller minst 1/3 av de ordinære medlemmer krever det

§12. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de saker som ligger til grunn for innkallelse
til ekstraordinært årsmøte

Medlemsmøte:
§13. Styret innkaller til medlemsmøte ved behov, eller dersom minst 1/3 av de ordi-
nære medlemmene krever det. Innkalling sendes medlemmene minimum 7 dager
før medlemsmøte

§14. På medlemsmøtet skal det orienteres om styrets arbeid og eventuell komite-
virksomhet. Medlemsmøtet skal behandle de saker styret fremmer. Saker som
enkeltmedlemmer fremer overfor et medlemsmøte bør behandles av styret på
forhånd. Medlemsmøtet kan nedsette egne utvalg. Mandat fastsettes av medlems-
møtet

Styret:

§ 15. Styrets oppgaver er: Å lede foreningen mellom årsmøtene. Styret har ansvar for
å lede foreningen innenfor rammene av vedtektene og årsmøtevedtak. Styret
ivaretar foreningens økonomiske interesser

§ 16. Leder eller nestleder innkaller til styremøte ved behov. Styret er beslutnings-
dyktig når minst tre medlemmer er tilstede

§ 17. Styret kan nedsett egne utvalg

Protokoller:
§ 18. Det skal føres protokoller over årsmøter, medlemsmøter, styremøter og evt.
komite- eller utvalgsmøter. Ethvert medlem har rett til innsyn i protokollene

Studieutvalg:
§ 19. Foreningens studieutvalg skal lede kursvirksomhet etter retningslinjer for
Styret

Revisor:
§ 20. Revisorene skal revidere foreningens regnskap og avgi revisjonsberetning
overfor årsmøtet. Revisjonen skal omfatte både tall- og forvaltningsrevisjon

§ 21. Revisorene skal ikke være medlemmer av styret

Valgkomiteen:
§ 22. Valgkomiteen innstiller overfor årsmøtet på valg av leder, styremedlemmer,
revisorer, eventuelle medlemmer av utvalg, ny valgkomitee, delegater til
NSR’s landsmøte, samt varamedlemmer til de ovennevnte

Vedtektsendringer og oppløsning:
§ 23. Endring av vedtektene kan bare foretaes av årsmøtet eller ekstraordinært
årsmøte, når fremlegg om endring er kunngjort i innkallelsen til årsmøtet.
Slikt vedtak krever 2/3 flertall blant de fremmøtte med stemmerett ved
Årsmøtet

§24. Vedtak om å oppløse foreningen krever minst ¾ flertall blant de fremmøtte
med stemmerett, på to påfølgende årsmøter. Forslag om å oppløse foreningen
må sendes medlemmene minimum 30 dager før ett årsmøte

§ 25. Dersom foreningen vedtaes oppløst tilfaller arkiv, økonomiske og andre midler
Som tilhører foreningen NSR

Rett utskrift, Tromsø 2010-04-06

Synnøve Angell
Nestleder

 
 
Tromsø Sameforening - NSR
Adresse: Postboks 451
9255 Tromsø
Org. nr.: 981270215

Kontakt oss: post@tromsosameforening.no
© 2010 - Tromsø Sameforening - NSR
Webredaktør: Gøran Lind